top of page

משרד החינוך

מערכת החינוך אחראית על כל הילדים/ות ובני/ות הנוער בישראל, כאשר אחוזים גבוהים מהם נפגעו או יפגעו מינית במהלך חייהם. בכל כיתה יש ילדים/ות ששומרים פגיעה מינית בסוד, המערכת לא מאתרת אותם, ולא תמיד יש מי שיושיט להם יד וימנע פגיעות מיניות נוספות והשלכות נפשיות ופיזיות ארוכות טווח. נדרשת תכנית מקיפה במערכת החינוך למניעה, איתור וטיפול של אלימות מינית.

 

הכשרות חובה לגורמי חינוך
משרד החינוך התחייב בשנת 2022 כי בתוך שלוש שנים יוכשרו כל המורות/ים בארץ בנושא מוגנות מינית. יש לחייב את כל צוותי החינוך (מורים/ות, גננות, סייעים/ות, ויועצים/ות) לעבור הכשרות בנושא מוגנות מינית, זיהוי סימני פגיעה בילדות/ים, העברת תכנים בנושא לתלמידים/ות, ולימוד קבלה תומכת של חשיפת פגיעה מינית. 
 

המלצות:
- במהלך הלימודים, יש להעביר את ההכשרות לאורך כל שנות הלימודים של צוותי החינוך באוניברסיטאות ובמכללות. גם לאורך שנת הסטאז'. 

- בתקופת העבודה, יש לחייב מוסדות חינוך להעביר, אחת לשנתיים, סדנאות על מוגנות מינית לצוותים החינוכיים בבתי הספר ובגנים, לצורך רענון והעברת ידע חדש בתחום. תוקף רישיון ההוראה יהיה תלוי בהשתתפות בסדנאות אלה. 

- הכשרת יועצות/ים ופסיכולוגיות/ים חינוכיות/ים להענקת תמיכה ומענה לכלל התלמידות/ים במוסד חינוכי לאחר חשיפת אירוע פגיעה מינית, ולליוי של ילדות/ים שנפגעו מינית. 

 

חינוך חובה מגיל גן ועד תיכון
ב- 2022, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, הוציא משרד החינוך הוראות המחייבות העברת תכניות "למיניות בריאה ולמניעת פגיעה" מכיתות א' עד יב', בהיקף של מספר שעות שנתיות.

המלצות:
- בחינת יישום והטמעת התכניות בכלל בתי הספר

- הפקת דו"חות מסודרים על השעות והתכנים שהקדיש כל בית ספר לתכנית (בדגש על מגזרים שונים)

- הרחבת היקף השעות המוקדשות לתכנית בכל שנת לימוד

- התאמת תכנים נוספים למגזרים שונים

- הרחבת התכנית לגנים, שיחוייבו להעביר תכנים מותאמים לילדי/ות בגילאי הגן השונים

- הטלת חובה על מוסדות חינוך למנות ממונה ליישום התכנית במוסד

עדכון חוזרי מנכ"ל להתמודדות עם פגיעות מיניות בין תלמידים
היום, אין נהלים מסודרים לטיפול בתלמידים שפגעו מינית. לרוב, לאחר פגיעה מינית, התלמיד/ה שנפגע/ת נאלץ לעזוב את המוסד החינוכי, כאשר הפוגעים ממשיכים ללמוד באותו מוסד, ולעיתים ממשיכים לפגוע. 

נדרש עדכון חוזר מנכ"ל וקביעת הנחיות בדבר התמודדות עם פגיעות מיניות על ידי תלמידים, הענקת ליווי והפנייה לטיפול מתאים לנפגעות'ים, לפוגעים/ות, וכן הרחקת התלמידים הפוגעים, תוך שמירה על יתר התלמידים/ות, ובפרט הנפגע/ת.

 

סייעת צמודה לילדים שמגלים אלימות והתנהגות מינית פוגענית
קיימת תופעה של התנהגות מינית בלתי מותאמת, ואף פוגענית, של ילדים בגן ובבתי ספר. מדובר בילדים שמגלים סימנים מוקדמים להתפתחות התנהגות עבריינית, לעיתים בשל הזנחה, ופגיעה פיסית, נפשית ומינית שהם חווים. 

כדי לטפל בילדים אלו, ולהגן על יתר ילדות וילדי הגנים ובתי הספר, יש להצמיד סייעת צמודה לכל ילד אשר מגלה אלימות והתנהגות מינית בלתי מותאמת ואף פוגענית, אשר תהיה בעלת ההכשרה החינוכית והסוציאלית המתאימה, לליווי הילד ולהגנה על יתר ילדי/ות הגן ובית הספר.

bottom of page